FARUK DUMAN İŞ ORTAKLARI&MÜŞTERİ&ZİYARETÇİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

FARUK DUMAN Bünyesindeki kişisel veriler, FARUK DUMAN güvencesi altındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

1.    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, FARUK DUMAN birimleri ve ofisleri, internet sitesi, vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, FARUK DUMAN tarafından;

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,

Ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,

Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,

Hizmet ve tekliflerin sunulması,

İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,

Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşterilere ve Ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,

İş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,

Pazarlama, satış/tedarik yönetimi,

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,

Hukuk işlerinin takibi,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 

          2.   Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, FARUK DUMAN tarafından farklı yollardan (FARUK DUMAN merkezi, şubeleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, internet siteleri diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb.) elde edilebilir.

FARUK DUMAN bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Şirket Grubu bünyesindeki biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine FARUK DUMAN bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, FARUK DUMAN meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, aşağıda yer alan amaçlarla;

Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,

Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla şirket yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

{C}4.    {C}Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle FARUK DUMAN’a iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, FARUK DUMAN’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,

Kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,

Kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,

Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,

Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem (ler)le Şirketimize iletebilirsiniz

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte www.farukduman.com  adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu eksiksiz olarak doldurarak;

Alternatif olarak dilerseniz,

Başvurunuzu yazılı olarak ve Islak imzalı bir nüshasını “Cevatpaşa Mh. Atik Hisar Cad. No:103/2 MERKEZ / ÇANAKKALE” adresine şahsen elden teslim edebilir,

Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

Başvurunuzu kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte info@farukduman.com adresine veya güvenli elektronik posta ile faruk.duman.1979@hs01.kep.tr  adresine mail gönderebilirsiniz.

Değişiklikler

FARUK DUMAN’ın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve şirket politikalarında olabilecek revizyonlar nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

FARUK DUMAN

Adres: Cevatpaşa Mh. Atik Hisar Cd. No:103/2 MERKEZ / ÇANAKKALE

Web Sayfası: www.farukduman.com

E-mail: info@farukduman.com

 

 

 

6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ya da 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres ve Dikkat Edilecekler

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile,

Cevatpaşa Mh. Atik Hisar Cd. No:103/2 MERKEZ / ÇANAKKALE adresine gönderilecek olan zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge mail adresi aracılığı ile,

info@farukduman.com   adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak

faruk.duman.1979@hs01.kep.tr  adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’ nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

AD SOYAD

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

TELEFON

 

E-POSTA

 

ADRES

 

 

 

KURUMUMUZ İLE İLİŞKİNİZ

 

 

Eski Çalışan              

 

Çalıştığınız Yıllar:                       

Ziyaretçi        

 

Görüştüğünüz Birim/Kişi:            

Özgeçmiş Paylaştım 

 

Paylaştığınız Tarih:

Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

 

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:                           

Diğer                         

 

Açıklayınız:

             

 

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

 

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Bu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin (Kişisel Veri Sahibinin);

Adı Soyadı

Başvuru Tarihi

İmzası

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) şirketimiz tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

Çerez (Cookie) nedir?

Çerez; bir internet sitesinin veya bir mobil uygulamanın düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler, internet sitemizin veya mobil platformların tercihlerinizi hatırlamasında yardımcı olurlar. (Örneğin internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). Böylelikle internet sitemiz veya mobil uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde söz konusu bilgileri tekrar girmeniz gerekmez.

Cihazlarınızda ne tür çerezler tutuyoruz ve bunları ne amaçla kullanıyoruz?

Çerez Türü

Çerezin Fonksiyonu

Oturum Çerezleri

İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler. Bir çerezin “Zorunlu Çerez” olarak nitelendirilebilmesi için internet sitesi üzerinde verilen bir hizmetin sağlanabilmesi için kullanımının zorunlu olması gerekmektedir. Başka bir deyişle kullanılmadığı takdirde internet sitesi üzerinde hedeflenen bir fonksiyonun sağlanamayacağı çerezler zorunlu çerezlerdir. Zorunlu çerezler internet sitesi ve mobil uygulamanın performansı bakımından gerekli olup kullanıcının onayına tabi değillerdir. Bu nedenle internet sitesi ve mobil uygulamalarda yer alan zorunlu çerez kullanımları için kullanıcıdan onay alınmaz.

Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

Çerez kullanımı zorunlu mudur?

Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir.

Yukarıda da anıldığı üzere zorunlu çerezlerin kullanımı internet sitesi veya mobil uygulamanın çalışması bakımından zorunlu olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği taktirde internet sitesi veya mobil uygulamaların tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.